விடுகதைகள்  

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home