விடுகதைகள்  

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home