விடுகதைகள்  

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

Click here to Share on WhatsApp

  Home