விடுகதைகள்  

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

Click here to Share on WhatsApp

  Home