விடுகதைகள்  

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home