விடுகதைகள்  

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

Click here to Share on WhatsApp

  Home