விடுகதைகள்  

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home