விடுகதைகள்  

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home