விடுகதைகள்  

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home