விடுகதைகள்  

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home