விடுகதைகள்  

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home