விடுகதைகள்  

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home